Compliance och Certifiering

SignIt.com är stolt över att ha erhållit ISAE 3402-certifieringen och att ha granskats av det ansedda företaget PwC. Denna certifiering är ett bevis på vårt engagemang för att upprätthålla de högsta servicestandarderna och för att säkerställa integriteten, konfidentialiteten och tillgängligheten av dina data.ISAE 3402-certifieringen är en internationellt erkänd standard som bedömer kontrollerna inom en tjänsteorganisation som är relevanta för intern kontroll över finansiell rapportering för användare. Enkelt uttryckt indikerar det att vi har robusta system och processer som ger dig försäkran om vår operationella effektivitet och en säker kontrollmiljö.

Vår ISAE 3402-rapport, granskad av PwC, är tillgänglig på begäran för befintliga och potentiella kunder. Denna omfattande rapport ger en djupgående inblick i vår kontrollmiljö och effektiviteten av våra operativa kontroller.

Dataprocessorer

Företaget Signit.com ApS, reg. DK38363395, eller 'Signit.com' och alla dess underdomäner såsom signit.eu, signit.de, signit.at, signit.ch, signit.se, signit.no, signit.dk, signplatform.com följer Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler mellan kontrollanter och processorer enligt artikel 28(7) i förordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentet och rådet samt artikel 29(7) i förordning (EU) 2018/1725 av Europaparlamentet och rådet.

Detta för att skydda fysiska personer vid behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana data och för att upphäva direktiv 95/46/EG (GDPR), särskilt artikel 28(7).

Databehandlaren (Signit.com) får endast behandla personuppgifter (på uppdrag av kunden, som är datakontrollanten) enligt dokumenterade instruktioner från kontrollanten, såvida det inte krävs enligt unionsrätt eller medlemsstaternas nationella lagstiftning som databehandlaren lyder under. I så fall informerar databehandlaren kontrollanten om denna lagliga krav innan behandlingen påbörjas, såvida inte lagen förbjuder detta av viktiga skäl av allmänt intresse. Ytterligare instruktioner kan också ges under hela behandlingsperioden för personuppgifter av kontrollanten. Dessa instruktioner måste alltid vara dokumenterade.

Databehandlaren har den allmänna godkännandet från kontrollanten för att anlita underleverantörer från den lista som överenskommits på denna webbplats. Databehandlaren informerar kontrollanten skriftligen minst en månad i förväg om avsedda förändringar av denna lista genom att lägga till eller ersätta underprocessorer, för att ge kontrollanten tillräckligt med tid att invända mot sådana förändringar innan den berörda underprocessorn/underprocessorerna anlitas. Databehandlaren tillhandahåller kontrollanten med den information som behövs för att utöva sin rätt att invända.

Nuvarande underprocessorer för Signit.com ApS, som kan användas eller inte beroende på kontrollantens region:

- Nets A/S
- Nets Filiale Oslo
- Amazon Web Services EMEA SARL
- Atlassian Inc
- Visma e-conomic A/S
- Bambora Danmark A/S
- Google Workspaces (EU-datavistelse)