Vad är en digital signatur?

Vi får ofta frågor om hur en digital signatur faktiskt ser ut. Därför har vi valt att detaljerat beskriva hur en sådan signatur presenteras. I följande exempel, som vi kommer att använda som grund, handlar det om ett dokument som har digitalt signerats av de relevanta parterna.

I exemplet ser vi att en extra sida har lagts till i slutet av dokumentet. Denna sida innehåller viktiga uppgifter:

1) Namnet på den som har signerat

2) Rollen som signaturgivaren har haft i samband med signeringen (om rollmodulen används kan exempelvis en lämplig rollgrupp för ett årsbokslut väljas)

3) Identifikationsnummer för den använda signaturmetoden. I detta exempel är metoden BankID.

4) Den exakta tidpunkten för varje signatärs underskrift i UTC (Coordinated Universal Time, eller Koordinerad Universell Tid på svenska). Detta tidsformat används för att säkerställa tydlighet kring signeringstidpunkten, oavsett var i världen man befinner sig när man signerar eller granskar dokumentet.

I detta exempel har dokumentet signerats av två personer, båda validerade genom sitt personliga BankID. Både datum och tidpunkt för signeringen är exakt registrerade, och det framgår vilken metod varje signatör har använt, här BankID.

När en signeringsprocess avslutas, förseglas dokumentet så att innehållet inte längre kan ändras. Denna försegling utförs med ett EU-godkänt certifikat, känt som ett QES-certifikat (Qualified Electronic Signature). Ett QES-certifikat används för att skapa en kvalificerad elektronisk signatur, som erbjuder den högsta säkerhetsnivån och juridiskt sett motsvarar en handskriven signatur i många jurisdiktioner, inklusive EU under eIDAS-förordningen.

Ett dokument förseglat med ett QES-certifikat är ett dokument som har signerats med en kvalificerad elektronisk signatur. Detta garanterar dokumentets integritet och ursprung, eftersom signaturen bekräftar att dokumentet inte har ändrats efter signeringen, och att signatörens identitet är verifierad och trovärdig. En sådan försegling med ett QES-certifikat ger hög grad av tillit till dokumentets äkthet och juridiska giltighet.

Dokument signerade via signit.se är juridiskt bindande. PDF-filen kan användas i det svenska rättssystemet som ett juridiskt giltigt bevis.